งานตรวจสอบบัญชี เพื่อรับรองงบการเงิน

งานสอบบัญชี NPAEs                
                
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ - เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินว่า งบการเงินนั้นได้จัดทำในส่วนสาระสำคัญเป็นไปตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินหรือไม่


หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ คือ                
    1. ความมีอยู่จริง เกิดขึ้นจริง            
    2. สิทธิและภาระผูกพัน            
    3. ความครบถ้วน            
    4. การตีราคาและวัดมูลค่า            
    5. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล            
                
เอกสารประกอบการตรวจสอบบัญชี (กรณีที่ไม่ใช่บริษัทเปิดใหม่)                
1   งบการเงิน ฉบับล่าสุด             
2   หน้ารายงานผู้สอบบัญชี ฉบับล่าสุด            
3   แบบยื่น ภ.ง.ด. 50, 51 และ แบบ บอจ.5 ฉบับล่าสุด            
4   งบบัญชี ฉบับล่าสุด พร้อมรายละเอียดประกอบงบ            
5   สมุดรายวันทั่วไป ซื้อ ขาย จ่าย รับ เงินสด            
6   รายการแยกประเภท และ งบทดลอง            
7   ใบสำคัญต่างๆ และ เอกสารประกอบการลงบัญชี            
8   รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย แบบ ภ.พ.30 ภ.พ.40            
9   รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย            
10  แบบยื่น ภ.ง.ด.1, 1ก, 3, 3ก, 53            
11  แบบยื่นเงินสมทบประกันสังคม            
12  Bank Statement ปีที่ตรวจสอบ และเดือน 1-2 ของปีถัดมา            
13  งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ฉบับล่าสุด            
14  ทะเบียนสินทรัพย์ ค่าเสื่อม ฉบับล่าสุด            
15  รายงานสินค้าคงเหลือ ฉบับล่าสุด            
16  หนังสือรับรองของผู้บริหาร            
17  หนังสือรับรองเรื่องอื่นๆจากผู้บริหาร            
18  เอกสารอื่นๆ ที่อาจขอเพิ่มเติม            
                
รายละเอียดของงาน พอสังเขป                
1    ตรวจนับเงินสด หรือ จัดทำหนังสือรับรองโดยผู้บริหาร            
2    จัดทำหนังสือยืนยันยอด เงินฝาก/เงินเบิกเกินบัญชี ทุกธนาคาร            
3    จัดทำหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทั้งหมด            
4    จัดทำหนังสือยืนยันยอดเจ้าหนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทั้งหมด            
5    ตรวจนับสินค้าคงเหลือ หรือสังเกตุการณ์ตรวจนับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าคงเหลือ            
6    ตรวจสอบเอกสาร/กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน ทุกรายการ            
7    ตรวจสอบบัญชีรายได้ อย่างน้อยบัญชีละ 20 รายการ หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของยอดรวมบัญชีนั้น
8    ตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่าย อย่างน้อยบัญชีละ 20 รายการ หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของยอดรวมบัญชีนั้น
9    ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ ที่มีมูลค่าสูงสุด 20 ลำดับแรก ตรวจการปฏิบัติตามขั้นตอนและความถูกต้อง
10   ตรวจสอบใบกำกับภาษีขาย ทีมีมูลค่าสูงสุด 20 ลำดับแรก ตรวจการปฏิบัติตามขั้นตอนและความถูกต้อง
11   ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกบัญชี เสนอรายการปรับปรุงบัญชี            
12   จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงินประจำปี ลงรายมือชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการ            
13   ตรวจสอบการปรับปรุงกำไร(ขาดทุน)สุทธิทางบัญชี เป็นกำไร(ขาดทุน)สุทธิทางภาษีอากร            
14   รายงานข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในทางบัญชีที่ตรวจพบระหว่างการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบ            
  
หมายเหตุ :     

1. การยื่นงบล่าช้า ถ้าเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ บริษัทฯจะเป็นผู้จ่ายค่าปรับนั้น    
2. หากการยื่นงบล่าช้านั้น สาเหตุเกิดจากฝ่ายลูกค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าปรับนั้น    
3. การจัดทำหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ทางบริษัทจะส่งไฟล์ไปให้ลูกค้า ลูกค้าจะต้องดำเนินการดังนี้    
    3.1  พิมพ์ใส่กระดาษที่มีหัวจดหมายของบริษัท หรือส่งกระดาษหัวจดหมายมาให้บริษัทฯดำเนินการ
    3.2  พิมพ์ชื่อที่อยู่ของ ลูกหนี้และเจ้าหนี้ ที่จะส่งยืนยันยอด บนซองจดหมายที่บริษัทแนบไปให้
         หรือลูกค้าทำสรุปชื่อที่อยู่ (ไฟล์ Excel / word) แล้วส่งกลับมาพร้อม 3.1 ให้ทางบริษัทฯดำเนินการ
4. ค่าธรรมเนียมธนาคารในการออกหนังสือยืนยันยอดเงินฝากให้กับผู้สอบ เป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้าทั้งจำนวน   


  • ค่าบริการงานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA สำหรับ นิติบุคคล ทั่วไป รวมถึง สมาคม และ มูลนิธิ1 ค่าบริการสอบบัญชี พิจารณาจากปริมาณงาน จำนวนคนและเวลาที่ต้อ...

  • ค่าบริการงานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน โดย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร TAสำหรับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนาดเล็ก ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท รายได้รวมทั้งปีภาษีไม่เกิน 30 ล้านบาทและ ส...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 37,756