งานบริการอื่นๆ และ E-Filing

งานบริการอื่นๆ

1. ค่าบริการนำส่งงบการเงินประจำปี และ E-filing เริ่มต้น ปีละ 2,000.- บาท

    1.1  จัดทำหนังสือเชิญประชุมอนุมัติงบการเงิน 

    1.2  ประกาศลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน

    1.3  ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยไปรษณีย์ตอบรับ ให้กับผู้ถือหุ้น

    1.4  นำส่งงบ E-Filing พร้อมแบบ บอจ.5

2. ค่าบริการเข้าพบสรรพากร เมื่อมีหนังสือเชิญและได้รับการมอบอำนาจจากลูกค้า เริ่มต้นที่ 2,000.- บาท

3. ค่าบริการเข้าพบประกันสังคม เมื่อมีหนังสือเชิญและได้รับการมอบอำนาจจากลูกค้า เริ่มต้นที่ 2,000.- บาท

4. การขอคืนภาษี คิดค่าบริการ เป็นกรณีๆไป


  • งานบริการด้านบัญชี ได้แก่ การจัดทำบัญชี ปิดงบบัญชี รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบเอกสารของลูกค้าเอกสารที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมให้เรา เพื่อการทำบัญชี - ใบกำกับซื้อ + ใบ...

  • งานบริการด้านภาษี และประกันสังคม ได้แก่ การสอบทานรายงานภาษี การสอบทานการคำนวณภาษี การจัดทำแบบนำส่ง การนำส่งภาษีการวางแผนภาษี การขอคืนภาษี รวมถึงการสอบทาน จัดทำ และนำส่ง เงินสมทบประ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 37,756