งานบริการด้านภาษี และ ประกันสังคม

งานบริการด้านภาษี และประกันสังคม ได้แก่

การสอบทานรายงานภาษี การสอบทานการคำนวณภาษี การจัดทำแบบนำส่ง การนำส่งภาษี

การวางแผนภาษี การขอคืนภาษี รวมถึงการสอบทาน จัดทำ และนำส่ง เงินสมทบประกันสังคม

จัดทำหรือสอบทาน แบบแสดงรายการประจำเดือน     
    1    แบบภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) สำหรับเงินได้ 40(1) (2)
    2    แบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.2) สำหรับเงินได้ 40(3) (4)
    3    แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) สำหรับเงินได้ 40(5) (6) (7) (8)
    4    แบบภาษีเงินได้นิติบุคคหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53) ตามมาตรา 3 เตรส, 69 ทวิ และ 65 ตรี
    5    แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
    6    แบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
    7    แบบยื่นเพิ่มเติม คำนวณเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม
    8    รายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขาย
    9    แบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-10)
    10   แบบขึ้นทะเบียน, แจ้งเข้า, ลาออก และเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกันตน

หมายเหตุ :
- แบบภาษีที่จัดทำเรียบร้อยแล้วจะส่งไปให้ลูกค้าผ่านทาง Email หรือ FAX เพื่อให้ลูกค้านำไปยื่นชำระภาษี
- หากลูกค้าต้องการให้บริษัทไปยื่นแบบเทน คิดค่าบริการครั้งละ 500.- บาท
  (บริษัทฯจะพิมพ์แบบไปลงรายมือชื่อ+ประทับตราที่บริษัทลูกค้า พร้อมกับรับเช็คหรือเงินสด ไปชำระภาษี)

จัดทำหรือสอบทาน แบบแสดงรายการประจำปี    
    1    จัดทำหรือสอบทาน แบบภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี (ภ.ง.ด.1ก) สำหรับเงินได้ 40(1)(2)
    2    จัดทำหรือสอบทาน หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ประจำปี สำหรับพนักงาน
    3    จัดทำหรือสอบทาน แบบภาษีเงินหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี (ภ.ง.ด.2ก) สำหรับเงินได้ 40(3)(4)
    4    จัดทำหรือสอบทาน แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี (ภ.ง.ด.3ก) สำหรับเงินได้ 40(5)(6)(7)(8)
    5    จัดทำหรือสอบทาน แบบแสดงค่าจ้างประจำปี กท.20ก. (ประกันสังคม)
    6    ลงรายมือชื่อเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ ในแบบ ภ.ง.ด. 50, 51
    7    จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51)
    8    จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50)
    9    จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3) และ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
   10    จัดทำและรวมยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากลางปี (ภ.ง.ด.94)
   11    จัดทำและรวมยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี (ภ.ง.ด.90 และ 91)

หมายเหตุ :

- ค่าบริการจัดทำแบบภาษีต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของลูกค้า และรายละเอียดในการรับงาน

- แบบแสดงรายการที่จัดทำเรียบร้อยแล้วจะส่งไปให้ลูกค้าผ่านทาง Email หรือ FAX เพื่อให้ลูกค้านำไปชำระ

- แบบภาษีตามข้อ 1 ถึง 8 ถ้าต้องการให้บริษัทไปยื่นแบบแทน คิดค่าบริการครั้งละ 500.- บาท


ค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม เฉพาะการยื่นแบบภาษี และแบบประกันสังคม    
- หากการยื่นแบบล่าช้า เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ บริษัทฯจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม    
- หากการยื่นแบบล่าช้า เกิดจากฝ่ายลูกค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้จ่ายเบี้ยปรับและเงินเพิ่มนั้น        


  • งานบริการด้านบัญชี ได้แก่ การจัดทำบัญชี ปิดงบบัญชี รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบเอกสารของลูกค้าเอกสารที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมให้เรา เพื่อการทำบัญชี - ใบกำกับซื้อ + ใบ...

  • งานบริการอื่นๆ1. ค่าบริการนำส่งงบการเงินประจำปี และ E-filing เริ่มต้น ปีละ 2,000.- บาท 1.1 จัดทำหนังสือเชิญประชุมอนุมัติงบการเงิน 1.2 ประกาศลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เชิญประชุมผู้ถ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 37,756