งานบริการด้านบัญชี

งานบริการด้านบัญชี ได้แก่ การจัดทำบัญชี ปิดงบบัญชี

รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบเอกสารของลูกค้า

เอกสารที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมให้เรา เพื่อการทำบัญชี    
- ใบกำกับซื้อ + ใบเสร็จรับเงิน
- ใบกำกับขาย + ใบเสร็จรับเงิน
- ค่าใช้จ่ายประจำเดือน + ใบเสร็จรับเงิน
- ใบสำคัญ หัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน
- ใบสำคัญต่างๆ (เงินสด-รับ-จ่าย-ทั่วไป)
- สรุปเงินเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงาน
- เอกสารเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร
- รายงาน Bank Statement ประจำเดือน
- สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร
- ทะเบียน รับ/จ่าย เช็คประจำเดือน
- ใบนำฝากเงินสดและเช็ค
- ต้นขั้วสมุดเช็ค
- เอกสารสำคัญ Debit Note และ ตั๋วต่างๆ
- สัญญาที่กิจการทำกับธนาคาร
- เอกสารค้ำประกันบัญชีธนาคาร
- สัญญาการกู้และให้ยืมเงินทุกประเภท
- สัญญาเช่า เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
- สัญญาจ้างงาน จ้างทำของ ก่อสร้าง
- เอกสารแสดงกรรมสิทธิในสินทรัพย์ต่างๆ
- สัญญาอื่นๆ ที่กิจการทำกับบุคคลภายนอก
- รายการสินค้าคงเหลือ

เอกสารของลูกค้าที่จะนำมาลงบัญชี ต้องมีรายการดังนี้    
1. มีการลงรายมือชื่อ ผู้จัดทำ ในใบสำคัญต่างๆ
2. มีการลงรายมือชื่อ ผู้อนุมัติ ในใบสำคัญต่างๆ
3. มีการลงรายมือชื่อ ผู้รับเงิน/ผู้จ่ายเงิน ทุกครั้ง
หมายเหตุ :  บริษัทจะเป็นผู้ลงชื่อในส่วนของ "ฝ่ายบัญชี"
                                                
สำหรับลูกค้าที่ไม่ใช่บริษัทเปิดใหม่ จะต้องเตรียมเอกสารเบื้องต้นให้กับเราดังต่อไปนี้    
1. งบทดลอง ฉบับล่าสุด
2. งบบัญชี ฉบับล่าสุด
3. รายละเอียดประกอบงบ ฉบับล่าสุด
4. ทะเบียนสินทรัพย์ ค่าเสื่อม ฉบับล่าสุด
5. รายงานสินค้าคงเหลือ ฉบับล่าสุด
6. รายงานภาษีซื้อ ฉบับล่าสุด
7. รายงานภาษีขาย ฉบับล่าสุด
8. สำเนาใบเสร็จและแบบภาษีต่างๆ รวมถึงแบบประกันสังคม

ลักษณะของงาน                       
1    บันทึกรายการค้า                                            
      1.1    สมุดรายวันทั่วไป                                        
      1.2    สมุดรายวันซื้อ                                        
      1.3    สมุดรายวันขาย                                        
      1.4    สมุดรายวันจ่าย                                        
      1.5    สมุดรายวันรับ                                        
      1.6    สมุดรายวันเงินสดย่อย                                        
      1.7    บัญชีแยกประเภท                                        
      1.8    จัดทำงบทดลอง                                                   
2    ปิดบัญชี จัดทำงบบัญชี                                            
      2.1    จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน                                        
      2.2    จัดทำงบกำไรขาดทุน                                        
      2.3    จัดทำงบต้นทุนการดำเนินงาน                                        
      2.4    จัดทำงบกระแสเงินสด                                 
      2.5    จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขาย/บริการ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
      2.6    จัดทำรายการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร                                   
      2.7    จัดทำรายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้                                        
      2.8    จัดทำทะเบียนสินทรัพย์                                        
      2.9    จัดทำรายละเอียดประกอบงบ 

                                    
หมายเหตุ  - รายการสินค้าคงเหลือ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้จัดทำ และต้องการให้บริษัทฯเป็นผู้จัดทำให้ บริษัทฯจะคิดค่าบริการเพิ่ม ตามความซับซ้อนของประเภทสินค้า
                                            

อัตราค่าบริการ - พิจารณาจากปริมาณงาน จำนวนคนและเวลาที่ต้องใช้ รวมถึงความซับซ้อนในการจัดทำ

1. การคิดค่าบริการ                                        
    - สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งกับบริษัท ทางบริษัทฯจะทำบัญชีให้ท่าน 3 เดือนแรกโดยไม่คิดค่าบริการ ยกเว้นค่าบริการจัดทำและยื่นแบบต่างๆแล้วแต่กรณี รวมถึงการปิดงบบัญชีสิ้นงวด
    - สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการครั้งแรก จะประเมินค่าบริการจากจำนวนรายการเอกสาร ซื้อ/ขาย รับ/จ่าย ของเดือนที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์เริ่มต้น
    - อัตราค่าบริการจะประเมินตามปริมาณงานจริงอีกครั้งภายใน 3  เดือน หลังจากนั้นจะประเมินใหม่ทุก 1 ปี ตามความเหมาะสม
    - หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่าบริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

2. การเรียกเก็บค่าบริการ                                        
    - บริษัทฯจะเรียกเก็บ ค่าบริการทำบัญชีเดือนแรก ทันที เมื่อลูกค้าตกลงจ้างงาน
    - เดือนที่ 2 เป็นต้นไป บริษัทฯจะวางบิลภายในวันที่ 15 ของเดือนนั้นๆ และขอเรียกเก็บภายใน 30 วัน
    - กรณีทำบัญชีย้อนหลัง บริษัทฯจะคิดค่าบริการ ตั้งแต่เดือนที่มีรายการค้า เป็นต้นไป                                        


  • งานบริการด้านภาษี และประกันสังคม ได้แก่ การสอบทานรายงานภาษี การสอบทานการคำนวณภาษี การจัดทำแบบนำส่ง การนำส่งภาษีการวางแผนภาษี การขอคืนภาษี รวมถึงการสอบทาน จัดทำ และนำส่ง เงินสมทบประ...

  • งานบริการอื่นๆ1. ค่าบริการนำส่งงบการเงินประจำปี และ E-filing เริ่มต้น ปีละ 2,000.- บาท 1.1 จัดทำหนังสือเชิญประชุมอนุมัติงบการเงิน 1.2 ประกาศลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เชิญประชุมผู้ถ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 37,755