จดทะเบียนอื่นๆ

1. จดทะเบียน ขอใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว ค่าบริการเริ่มต้น 2,000.- บาท

2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง (ทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง) ค่าบริการ รายการละ 2,000.- บาท

3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการ 2,000.- บาท

4. ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างและลูกจ้าง ค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,000.- บาท

5. ค่าบริการคัดหนังสือรับรอง ครั้งละ 500.- บาท ไม่รวมกับค่าธรรมเนียมคัดเอกสารตามที่ลูกค้าต้องการ


  • จดทะเบียนจัดตั้ง "บริษัท จำกัด" 1 ค่าบริการ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เริ่มต้น 3,000.- บาท 2 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (ราชการ) - ทุน ไม่ถึง 1 ล้าน บาท ค่าธรรมเนียม ...

  • จดทะเบียนจัดตั้ง "ห้างหุ้นส่วน จำกัด" 1 ค่าบริการ จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 2,000.- บาท 2 ค่าธรรมเนียมคิดตามทุน (ราชการ) - ทุน ไม่ถึง 1 ล้าน บาท ค่าธรรมเนียม 1,000.- บาท - ท...

  • จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ค่าบริการเริ่มต้น 1,000.- บาท 1 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น บุคคลธรรมดา เอกสารที่ใช้จดทะเบียนพาณิชย์ เบื้องต้นมีดังนี้ 1.1 ชื่อเจ้าของกิจการ 1.2 ชื่อกิ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 37,756