จดทะเบียนพาณิชย์

จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)  ค่าบริการเริ่มต้น 1,000.- บาท   
    
1     กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น บุคคลธรรมดา เอกสารที่ใช้จดทะเบียนพาณิชย์ เบื้องต้นมีดังนี้
      1.1 ชื่อเจ้าของกิจการ
      1.2 ชื่อกิจการ
      1.3 ประเภทของกิจการ
      1.4 จำนวนเงินทุนที่นำมาลงทุน
      1.5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และแผนที่โดยสังเขป
      1.6 ชื่อผู้จัดการ (ชื่อเจ้าของกิจการ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการแทน) กรณีมีผู้จัดการหลายคน ให้ระบุชื่อทั้งหมด
      1.7 กรณีรับโอนกิจการมาจากผู้อื่น ให้ระบุชื่อเจ้าของเดิม
    
2     กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล หรือกิจการร่วมค้า เอกสารที่ใช้จดทะเบียนพาณิชย์ เบื้องต้นมีดังนี้
      2.1 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
      2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
      2.3 หนังสือหรือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล หรือกิจการร่วมค้า
      2.4 สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของเจ้าของบ้านของที่ตั้งสถานประกอบการ
      2.5 หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำเนาสัญญาเช่าหรือเอกสารแสดงสิทธิ์
      2.6 แผนที่สำนักงาน และบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
      2.7 กรณีเป็นกิจการร่วมค้า ให้แนบหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนแต่ละฝ่าย


  • จดทะเบียนจัดตั้ง "บริษัท จำกัด" 1 ค่าบริการ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เริ่มต้น 3,000.- บาท 2 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (ราชการ) - ทุน ไม่ถึง 1 ล้าน บาท ค่าธรรมเนียม ...

  • จดทะเบียนจัดตั้ง "ห้างหุ้นส่วน จำกัด" 1 ค่าบริการ จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 2,000.- บาท 2 ค่าธรรมเนียมคิดตามทุน (ราชการ) - ทุน ไม่ถึง 1 ล้าน บาท ค่าธรรมเนียม 1,000.- บาท - ท...

  • 1. จดทะเบียน ขอใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว ค่าบริการเริ่มต้น 2,000.- บาท 2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง (ทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง) ค่าบริการ รายการละ 2,000.- บาท 3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 37,756