จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

จดทะเบียนจัดตั้ง "ห้างหุ้นส่วน จำกัด"    
    
1    ค่าบริการ จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 2,000.- บาท
    
2    ค่าธรรมเนียมคิดตามทุน (ราชการ)
      - ทุน ไม่ถึง 1 ล้าน บาท ค่าธรรมเนียม 1,000.- บาท
      - ทุน 1 ล้าน บาท ขึ้นไป ส่วนที่เกิน คิดแสนละ 100.- บาท
      - ทุน 5 ล้าน บาท ขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 5,000.- บาท

     ปัจจุบันกรมฯลดค่าธรรมเนียมเหลือเพียง 1,000
    
3    ค่าธรรมเนียมและเอกสาร 500.- บาท
    
เอกสารที่ใช้ จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน เบื้องต้น
     1  ชื่อของห้างหุ้นส่วน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
     2  สำเนาบัตรประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 ท่าน ระบุอาชีพ,เบอร์โทรฯและสัดส่วนหุ้นที่แต่ละท่านลงไว้
     3  จำนวนทุนจดทะเบียน
     4  รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และรายชื่อหุ้นส่วนผู้มีอำนาจลงนาม
     5  วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ
     6  สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของเจ้าของบ้านของที่ตั้งสถานประกอบการ
     7  แผนที่ตั้งห้างหุุ้นส่วน


  • จดทะเบียนจัดตั้ง "บริษัท จำกัด" 1 ค่าบริการ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เริ่มต้น 3,000.- บาท 2 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (ราชการ) - ทุน ไม่ถึง 1 ล้าน บาท ค่าธรรมเนียม ...

  • จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ค่าบริการเริ่มต้น 1,000.- บาท 1 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น บุคคลธรรมดา เอกสารที่ใช้จดทะเบียนพาณิชย์ เบื้องต้นมีดังนี้ 1.1 ชื่อเจ้าของกิจการ 1.2 ชื่อกิ...

  • 1. จดทะเบียน ขอใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว ค่าบริการเริ่มต้น 2,000.- บาท 2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง (ทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง) ค่าบริการ รายการละ 2,000.- บาท 3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 37,756