รับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)

ค่าบริการงานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน โดย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA

สำหรับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนาดเล็ก ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท รายได้รวมทั้งปีภาษีไม่เกิน 30 ล้านบาท

และ สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท (ต้องเข้าเงื่อนไขทั้ง 3 อย่าง) เท่านั้น

1    ค่าบริการสอบบัญชี พิจารณาจากปริมาณงาน จำนวนคนและเวลาที่ต้องใช้ รวมถึงความซับซ้อนในการจัดทำ
      ค่าบริการเบื้องต้น :
      1.1   งบ ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ค่าบริการเริ่มต้นที่ 3,000.- บาท
      1.2   งบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตามเงื่อนไข 3 อย่าง ข้างต้น ค่าบริการเริ่มต้นที่ 5,000.- บาท
       
2    การเรียกเก็บค่าบริการสอบบัญชี        
      2.1   บริษัทจะเรียกเก็บค่าสอบบัญชีประจำปี แบ่งเป็น 2 งวด    
            2.1.1  งวดแรก เดือนธันวาคม
            2.1.2  งวดสอง เดือนมิถุนายน
      2.2   บริษัทจะขอเรียกเก็บค่าบริการภายใน 30 วัน หลังจากการวางบิลกับลูกค้าแล้ว


  • งานสอบบัญชี NPAEs วัตถุประสงค์การตรวจสอบ - เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินว่า งบการเงินนั้นได้จัดทำในส่วนสาระสำคัญเป็นไปตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเง...

  • ค่าบริการงานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA สำหรับ นิติบุคคล ทั่วไป รวมถึง สมาคม และ มูลนิธิ1 ค่าบริการสอบบัญชี พิจารณาจากปริมาณงาน จำนวนคนและเวลาที่ต้อ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 38,149