รับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ค่าบริการงานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA

สำหรับ นิติบุคคล ทั่วไป รวมถึง สมาคม และ มูลนิธิ

1    ค่าบริการสอบบัญชี พิจารณาจากปริมาณงาน จำนวนคนและเวลาที่ต้องใช้ รวมถึงความซับซ้อนในการจัดทำ
      ค่าบริการเบื้องต้น :
      1.1  งบ ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ค่าบริการเริ่มต้นที่ 5,000.- บาท
      1.2  งบ NPAEs ขนาดเล็ก ค่าบริการเริ่มต้นที่ 7,000.- บาท
      1.3  งบ NPAEs ขนาดกลาง ค่าบริการเริ่มต้นที่ 10,000.- บาท
      1.4  งบ มูลนิธิและสมาคม ค่าบริการเริ่มต้นที่ 3,000.- บาท **


2    ค่าบริการจัดทำหนังสือเชิญประชุมอนุมัติงบการเงิน (เฉพาะบริษัท จำกัด) ปีละ 2,000.- บาท        
      2.1  ประกาศลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน    
      2.2  ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยไปรษณีย์ตอบรับ ให้กับผู้ถือหุ้น    
            
3    การเรียกเก็บค่าบริการสอบบัญชี        
      3.1  บริษัทจะเรียกเก็บค่าสอบบัญชีประจำปี แบ่งเป็น 2 งวด    
           3.1.1  งวดแรก เดือนธันวาคม
           3.1.2  งวดสอง เดือนมิถุนายน
      3.2  ค่าบริการตรวจสอบกลางปี จะประเมินจากแผนการตรวจสอบของลูกค้าก่อนเสนอเก็บค่าบริการเพิ่ม  
      3.3  บริษัทจะขอเรียกเก็บค่าบริการภายใน 30 วัน หลังจากการวางบิลกับลูกค้าแล้ว

 

หมายเหตุ : ** ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม การจัดทำรายงานการประชุมระหว่างปี ของ มูลนิธิ/สมาคม

          และเอกสารที่ต้องนำส่งสำนักทะเบียน หรือ สำนักงานเขตพื้นที่


  • งานสอบบัญชี NPAEs วัตถุประสงค์การตรวจสอบ - เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินว่า งบการเงินนั้นได้จัดทำในส่วนสาระสำคัญเป็นไปตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเง...

  • ค่าบริการงานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน โดย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร TAสำหรับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนาดเล็ก ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท รายได้รวมทั้งปีภาษีไม่เกิน 30 ล้านบาทและ ส...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 37,756