จดทะเบียนบริษัทจำกัด

จดทะเบียนจัดตั้ง "บริษัท จำกัด"

1    ค่าบริการ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เริ่มต้น 3,000.- บาท

2    ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (ราชการ)        
      - ทุน ไม่ถึง 1 ล้าน บาท ค่าธรรมเนียม 500.- บาท        
      - ทุน 1 ล้าน บาท ขึ้นไป ส่วนที่เกิน คิดแสนละ 50.- บาท        
      - ทุน 50 ล้าน บาท ขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 25,000.- บาท

     ปัจจุบันกรมฯลดค่าธรรมเนียมเหลือเพียง 500

3    ค่าธรรมเนียมคิดตามทุน (ราชการ)        
      - ทุน ไม่ถึง 1 ล้าน บาท ค่าธรรมเนียม 5,000.- บาท        
      - ทุน 1 ล้าน บาท ขึ้นไป ส่วนที่เกิน คิดแสนละ 500.- บาท        
      - ทุน 50 ล้าน บาท ขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 250,000.- บาท

     ปัจจุบันลดกรมฯค่าธรรมเนียมเหลือเพียง 5,000

4    ค่าธรรมเนียมและเอกสาร 1,000.- บาท        
     ประกอบด้วย ค่าอากรแสตมป์ ใบสำคัญบริษัท หนังสือรับรอง และรับรองสำเนา พร้อมตราประทับ 1 ดวง


เอกสารที่ใช้ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เบื้องต้น         
     1  ชื่อของบริษัท ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
     2  จำนวนทุนจดทะเบียน และมูลค่าต่อหุ้น
     3  สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 ท่าน โดยระบุอาชีพ,เบอร์โทรและจำนวนหุ้นที่แต่ละท่านถือ
     4  รายชื่อกรรมการบริษัท และรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
     5  วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ
     6  สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของเจ้าของบ้านของที่ตั้งสถานประกอบการ
     7  กรณีมีชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนาม ให้คนไทยที่ถือหุ้นตามสัดส่วนหุ้นที่ถือแสดงยอดเงินในบัญชีธนาคารด้วย
     8  แผนที่ตั้งบริษัท

 


  • จดทะเบียนจัดตั้ง "ห้างหุ้นส่วน จำกัด" 1 ค่าบริการ จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 2,000.- บาท 2 ค่าธรรมเนียมคิดตามทุน (ราชการ) - ทุน ไม่ถึง 1 ล้าน บาท ค่าธรรมเนียม 1,000.- บาท - ท...

  • จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ค่าบริการเริ่มต้น 1,000.- บาท 1 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น บุคคลธรรมดา เอกสารที่ใช้จดทะเบียนพาณิชย์ เบื้องต้นมีดังนี้ 1.1 ชื่อเจ้าของกิจการ 1.2 ชื่อกิ...

  • 1. จดทะเบียน ขอใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว ค่าบริการเริ่มต้น 2,000.- บาท 2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง (ทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง) ค่าบริการ รายการละ 2,000.- บาท 3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 37,755