งานตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี รับรองงบการเงิน NPAEs มูลนิธิ สมาคม โดย CPA
ตรวจสอบบัญชี รับรองงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนาดเล็ก โดย TA

  • งานสอบบัญชี NPAEs วัตถุประสงค์การตรวจสอบ - เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินว่า งบการเงินนั้นได้จัดทำในส่วนสาระสำคัญเป็นไปตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเง...

  • ค่าบริการงานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA สำหรับ นิติบุคคล ทั่วไป รวมถึง สมาคม และ มูลนิธิ1 ค่าบริการสอบบัญชี พิจารณาจากปริมาณงาน จำนวนคนและเวลาที่ต้อ...

  • ค่าบริการงานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน โดย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร TAสำหรับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนาดเล็ก ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท รายได้รวมทั้งปีภาษีไม่เกิน 30 ล้านบาทและ ส...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 37,756