งานบัญชีและภาษี

จัดทำบัญชี สอบทานรายงานภาษี จัดทำแบบแสดงรายการ ยื่นแบบและนำส่งภาษี ปิดงบบัญชี
สอบทาน จัดทำ ยื่นแบบ และนำส่ง เงินสมทบประกันสังคม

  • งานบริการด้านบัญชี ได้แก่ การจัดทำบัญชี ปิดงบบัญชี รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบเอกสารของลูกค้าเอกสารที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมให้เรา เพื่อการทำบัญชี - ใบกำกับซื้อ + ใบ...

  • งานบริการด้านภาษี และประกันสังคม ได้แก่ การสอบทานรายงานภาษี การสอบทานการคำนวณภาษี การจัดทำแบบนำส่ง การนำส่งภาษีการวางแผนภาษี การขอคืนภาษี รวมถึงการสอบทาน จัดทำ และนำส่ง เงินสมทบประ...

  • งานบริการอื่นๆ1. ค่าบริการนำส่งงบการเงินประจำปี และ E-filing เริ่มต้น ปีละ 2,000.- บาท 1.1 จัดทำหนังสือเชิญประชุมอนุมัติงบการเงิน 1.2 ประกาศลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เชิญประชุมผู้ถ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 37,756