อัตราค่าบริการ

คำชี้แจง : อัตราค่าบริการขั้นต้น เป็นเพียงประมาณการเท่านั้น ค่าบริการที่แท้จริง ต้องพิจารณาจากปริมาณงาน
จำนวนคนและเวลาที่ต้องใช้ รวมถึงความซับซ้อนในการจัดทำ กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อประเมินค่าบริการที่แท้จริง
   
งานทะเบียนพาณิชย์ นิติบุคคล  
จดทะเบียน ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนสามัญ เริ่มต้น   1,000.- บาท
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เริ่มต้น   2,000.- บาท
จดทะเบียน บริษัท จำกัด เริ่มต้น   3,000.- บาท
จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงธุรกิจ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม เริ่มต้น   2,000.- บาท
จดทะเบียน ขอใบอนุญาต ธุรกิจนำเที่ยว เริ่มต้น   2,000.- บาท
จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า / เลิกกิจการ - งดให้บริการ -
ค่าบริการ คัดหนังสือรับรอง ไม่รวมค่าธรรมเนียมขอคัดเอกสาร ครั้งละ     500.- บาท
   
งานประกันสังคม  
ขึ้นทะเบียนประกันสังคม เริ่มต้น   2,000.- บาท
จัดทำแบบและนำส่ง เงินสมทบประกันสังคม / แบบ กท.20ก. ครั้งละ     500.- บาท 
   
งานบัญชีและยื่นแบบแสดงรายการประจำเดือน  
จัดทำบัญชี+สอบทานแบบภาษีฯและปกส. เริ่มต้น  1,000.- บาท/เดือน
จัดทำบัญชี+จัดทำแบบและนำส่งภาษีฯและปกส. เริ่มต้น  2,000.- บาท/เดือน
จัดทำบัญชี+คำนวณภาษี+จัดทำรายงาน+จัดทำแบบและนำส่งฯ เริ่มต้น  3,000.- บาท/เดือน
   
งานบริการจัดทำแบบภาษีและนำส่งภาษี  
จัดทำแบบและนำส่ง ภ.พ. 30 ครั้งละ    500.- บาท
จัดทำแบบและนำส่ง ภ.ง.ด. 1, 2, 3, 53 ครั้งละ    500.- บาท
จัดทำแบบและนำส่ง ภ.ง.ด. 94 (กลางปี) สำหรับพนักงาน รายการละ 150.- บาท
จัดทำแบบและนำส่ง ภ.ง.ด. 90, 91 (สิ้นปี) สำหรับพนักงาน รายการละ 300.- บาท
จัดทำแบบและนำส่ง ภ.ง.ด. 51 (กลางปี) ครั้งละ  1,500.- บาท

จัดทำแบบและนำส่ง ภ.ง.ด. 50 (สิ้นปี)

ครั้งละ  3,000.- บาท
   
งานตรวจสอบและรับรองงบการเงิน  
ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA เริ่มต้น  3,000.- บาท
ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA เริ่มต้น  5,000.- บาท
   
งานอนุมัติงบการเงินประจำปี  
จัดทำหนังสือเชิญประชุม จัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ภ.ง.ด.50 เริ่มต้น  2,000.- บาท
นำส่งงบการเงิน E-Filing บอจ.5 สบช.3
 
 
งานมูลนิธิและสมาคม  
จัดทำบัญชี + ปิดงบ (รายปี) เริ่มต้น  3,000.- บาท
ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน มูลนิธิและสมาคม เริ่มต้น  3,000.- บาท
จัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 3, 53 ครั้งละ    500.- บาท
จัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 55 มูลนิธิและสมาคม (สิ้นปี) ครั้งละ    500.- บาท
   

คำชี้แจง : อัตราค่าบริการขั้นต้น เป็นเพียงประมาณการเท่านั้น ค่าบริการที่แท้จริง ต้องพิจารณาจากปริมาณงาน
จำนวนคนและเวลาที่ต้องใช้ รวมถึงความซับซ้อนในการจัดทำ กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อประเมินค่าบริการที่แท้จริง

 

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

กรุณาแจ้งรายละเอียดเบื้องต้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ
Visitors: 37,755