ธรรมธรการบัญชี

"บริษัท ธรรมธรการบัญชี จำกัด"

1. ให้บริการจดทะเบียน จัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ และสมาคม

2. ให้บริการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

3. ให้บริการงานด้านบัญชี วางระบบบัญชี จัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน และ E-Filing

4. ให้บริการงานด้านภาษี วางแผนภาษี จัดทำและยื่นแบบนำส่งภาษี สำหรับนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา

5. ให้บริการงานประกันสังคม ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน แจ้งพนักงานเข้า/ออก จัดทำและยื่นแบบนำส่งเงินสมทบ

6. ให้บริการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA เพื่อตรวจสอบและรับรองงบการเงิน บริษัท มูลนิธิ และสมาคม

7. ให้บริการจัดหาผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA เพื่อตรวจสอบและรับรองงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจำกัดขนาดเล็ก

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-211-7973 , 083-905-2112 , 083-906-2112

 

 

  • จดทะเบียน จัดตั้ง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เลิกกิจการ ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด มูลนิธิ สมาคมจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • จดทะเบียนจัดตั้ง "บริษัท จำกัด" 1 ค่าบริการ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เริ่มต้น 3,000.- บาท 2 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (ราชการ) - ทุน ไม่ถึง 1 ล้าน บาท ค่าธรรมเนียม ...
  • จดทะเบียนจัดตั้ง "ห้างหุ้นส่วน จำกัด" 1 ค่าบริการ จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 2,000.- บาท 2 ค่าธรรมเนียมคิดตามทุน (ราชการ) - ทุน ไม่ถึง 1 ล้าน บาท ค่าธรรมเนียม 1,000.- บาท - ท...
  • จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ค่าบริการเริ่มต้น 1,000.- บาท 1 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น บุคคลธรรมดา เอกสารที่ใช้จดทะเบียนพาณิชย์ เบื้องต้นมีดังนี้ 1.1 ชื่อเจ้าของกิจการ 1.2 ชื่อกิ...
  • 1. จดทะเบียน ขอใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว ค่าบริการเริ่มต้น 2,000.- บาท 2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง (ทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง) ค่าบริการ รายการละ 2,000.- บาท 3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ...
  • จัดทำบัญชี สอบทานรายงานภาษี จัดทำแบบแสดงรายการ ยื่นแบบและนำส่งภาษี ปิดงบบัญชีสอบทาน จัดทำ ยื่นแบบ และนำส่ง เงินสมทบประกันสังคม

  • งานบริการด้านบัญชี ได้แก่ การจัดทำบัญชี ปิดงบบัญชี รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบเอกสารของลูกค้าเอกสารที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมให้เรา เพื่อการทำบัญชี - ใบกำกับซื้อ + ใบ...
  • งานบริการด้านภาษี และประกันสังคม ได้แก่ การสอบทานรายงานภาษี การสอบทานการคำนวณภาษี การจัดทำแบบนำส่ง การนำส่งภาษีการวางแผนภาษี การขอคืนภาษี รวมถึงการสอบทาน จัดทำ และนำส่ง เงินสมทบประ...
  • งานบริการอื่นๆ1. ค่าบริการนำส่งงบการเงินประจำปี และ E-filing เริ่มต้น ปีละ 2,000.- บาท 1.1 จัดทำหนังสือเชิญประชุมอนุมัติงบการเงิน 1.2 ประกาศลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เชิญประชุมผู้ถ...
  • ตรวจสอบบัญชี รับรองงบการเงิน NPAEs มูลนิธิ สมาคม โดย CPAตรวจสอบบัญชี รับรองงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนาดเล็ก โดย TA

  • งานสอบบัญชี NPAEs วัตถุประสงค์การตรวจสอบ - เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินว่า งบการเงินนั้นได้จัดทำในส่วนสาระสำคัญเป็นไปตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเง...
  • ค่าบริการงานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA สำหรับ นิติบุคคล ทั่วไป รวมถึง สมาคม และ มูลนิธิ1 ค่าบริการสอบบัญชี พิจารณาจากปริมาณงาน จำนวนคนและเวลาที่ต้อ...
  • ค่าบริการงานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน โดย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร TAสำหรับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนาดเล็ก ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท รายได้รวมทั้งปีภาษีไม่เกิน 30 ล้านบาทและ ส...
  • คำชี้แจง : อัตราค่าบริการขั้นต้น เป็นเพียงประมาณการเท่านั้น ค่าบริการที่แท้จริง ต้องพิจารณาจากปริมาณงานจำนวนคนและเวลาที่ต้องใช้ รวมถึงความซับซ้อนในการจัดทำ กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อ...
  • ติดต่อสอบถาม : บริษัท ธรรมธรการบัญชี จำกัด ที่ตั้ง : 380 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ : 10120 โทรศัพท์ : 02-211-7973 กด 0 โทรศัพ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 37,756